Računovodstvene usluge

Vođenje poslovnih knjiga

Sastavljanje Finansijskih Izveštaja

Obračun PDV i podnošenje PDV prijave

Radni odnosi i zarade

Lokalna Poreska Administracija

Najčešća pitanja

  • Ako ste preduzetnik, samo u slučaju da Vaš promet pređe 6 miliona dinara u jednoj fiskalnoj godini, u obavezi ste da vodite poslovnje knjige.
  • Ako otvarate DOO automatski ste u obavezi da vodite poslovanje knjige. (knjigovođa vam je neophodan)

Kao paušalac ste u obavezi da vodite KEP knjigu, odnosno da evidentirate Vaše prihode u istu. Naravno u zavisnosti od načina poslovanja Vaše obaveze mogu biti imati širi opseg.

Finansijski izveštaji su po zakonu javna dokumenta dostupna svima i moguće im je pristupiti preko sajta APR-a.

Obavezu podnošenja FI imaju sva privredna drustva (DOO) i preduzetnici sa prometom iznad 6 miliona dinara u prethodnoj fiskalnoj godini.

PDV plaćaju obveznici PDV-a, a obveznicima se smatraju privredni subjekti koji u proteklih 12 meseci u svom poslovanju pređu promet od 8 miliona.

Plaćanje eko takse je obavezno za sva pravna lica, preduzetnike i udruženja. Rok podnošenja prijave je 31.07.

Ukoliko su Vaši kupci fizička lica, odnosno ukoliko imate maloprodaju, a Vaša delatnost nije na spisku izuzetih, Vi ste obveznici i morate imati novu kasu.

  • Subjekat privatnog sektora izdaje elektronsku fakturu subjektu javnog sektora – 05.2022
  • Prijem i čuvanje elektronskih faktura od strane javnog i privatnog sektora – 07.2022
  • Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora (Privatan – Privatnom) – 01.2023

U slučaju privatnog sektora, obveznik sistema elektronskih faktura (SEF) je jednak obvezniku PDV-a. Odnosno ako ste u sistemu PDV, u obavezi ste da budete u sistemu SEF-a.